"சக்தி முத்திரைகள்" என்ற இந்த நூலில் 50 சக்தி முத்திரைகளை பட விளக்கங்களுடன், முத்திரை செய்முறை, முத்திரை பயிற்சியால் ஏற்படும் நல்ல விளைவுகள் அதாவது ஒவ்வொரு முத்திரை பயிற்சியின் போதும் என்ன நோய்கள் குணமடைகின்றன என்ற முழு விவரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. இந்த முத்திரை நூலை படித்து அனைவரும் நோயில்லாமல் ஆரோக்கியத்துடனும் சக்தியுடனும் வாழ வாழ்த்துக்கள்.
 


Comments

ACU HEALER MURTHY
07/28/2016 12:36pm

INTHA BOOK ENGU KIDAIKKUM 9965477730

Reply

Yoga has different kind of exercise. Yoga is very easy but this has a lots of advantage for us. Many boos are available in market but this one is unique and informative. Yoga is very easy and light exercise however old people also can join yoga classes.

Reply
11/30/2016 3:48am

Legendary Beard there are many people accessible who snort at this excursion claiming it's miles not anything extra than some thing created in order that the card companies ought to make extra money. they may be right. but whether you accept as true with that turned into.

http://musclegainfast.com/legendary-beard/

Reply
10/30/2016 11:00pm

ssssssssss

Reply
11/04/2016 7:59am

nice post thanks for sharing with us

Reply
12/01/2016 6:00am

Operalux any other effect of getting older is the lack of protein from frame tissues which ends up in more sags and wrinkles. certainly-going on proteins which include the ones in aloe vera provide a basis for collagen creams which supply protein.

http://www.strongtesterone.com/operalux-anti-aging-cream/

Reply
12/02/2016 1:27am

Muscle Science you with what you need to get returned into shape ought to not be fraught with avoidance. making sure that you are the usage of an workout software this is going to get you outcomes without going outside of your fitness degree and is still capable.

http://www.strongtesterone.com/muscle-science/

Reply
12/02/2016 1:32am

Muscle Science there are herbal supplements in the marketplace for the hardcore body builder which might be secure to take and could allow awesome increase of muscle tissue with the right weight lifting regimen. you have to be dedicated you need to stay with.

http://www.strongtesterone.com/muscle-science/

Reply
12/03/2016 4:15am

Max Test Xtreme your muscle mass and schooling harder than ever. this is known as body constructing. but, on the subject of building your muscle mass, there may be a proper way to accomplish this project and there's also a wrong manner, similar to anything else in this world.

http://www.strongtesterone.com/max-test-xtreme/

ReplyLeave a Reply