"சக்தி முத்திரைகள்" என்ற இந்த நூலில் 50 சக்தி முத்திரைகளை பட விளக்கங்களுடன், முத்திரை செய்முறை, முத்திரை பயிற்சியால் ஏற்படும் நல்ல விளைவுகள் அதாவது ஒவ்வொரு முத்திரை பயிற்சியின் போதும் என்ன நோய்கள் குணமடைகின்றன என்ற முழு விவரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. இந்த முத்திரை நூலை படித்து அனைவரும் நோயில்லாமல் ஆரோக்கியத்துடனும் சக்தியுடனும் வாழ வாழ்த்துக்கள்.
 


Comments

ACU HEALER MURTHY
07/28/2016 12:36pm

INTHA BOOK ENGU KIDAIKKUM 9965477730

Reply

Yoga has different kind of exercise. Yoga is very easy but this has a lots of advantage for us. Many boos are available in market but this one is unique and informative. Yoga is very easy and light exercise however old people also can join yoga classes.

Reply
11/30/2016 3:48am

Legendary Beard there are many people accessible who snort at this excursion claiming it's miles not anything extra than some thing created in order that the card companies ought to make extra money. they may be right. but whether you accept as true with that turned into.

http://musclegainfast.com/legendary-beard/

Reply
10/30/2016 11:00pm

ssssssssss

Reply
11/04/2016 7:59am

nice post thanks for sharing with us

Reply
12/01/2016 6:00am

Operalux any other effect of getting older is the lack of protein from frame tissues which ends up in more sags and wrinkles. certainly-going on proteins which include the ones in aloe vera provide a basis for collagen creams which supply protein.

http://www.strongtesterone.com/operalux-anti-aging-cream/

Reply
12/02/2016 1:27am

Muscle Science you with what you need to get returned into shape ought to not be fraught with avoidance. making sure that you are the usage of an workout software this is going to get you outcomes without going outside of your fitness degree and is still capable.

http://www.strongtesterone.com/muscle-science/

Reply
12/02/2016 1:32am

Muscle Science there are herbal supplements in the marketplace for the hardcore body builder which might be secure to take and could allow awesome increase of muscle tissue with the right weight lifting regimen. you have to be dedicated you need to stay with.

http://www.strongtesterone.com/muscle-science/

Reply
12/03/2016 4:15am

Max Test Xtreme your muscle mass and schooling harder than ever. this is known as body constructing. but, on the subject of building your muscle mass, there may be a proper way to accomplish this project and there's also a wrong manner, similar to anything else in this world.

http://www.strongtesterone.com/max-test-xtreme/

Reply
12/05/2016 2:10am

Ultimate Testo Explosion more potent at the same time protein will hold your muscular tissues. this is because at the same time as you exercise, your muscle mass start to tear step by step. those tears are repaired through protein by means of filling within.

http://testoupmaxfacts.com/ultimate-testo-explosion/

Reply
12/05/2016 2:12am

Reply
12/07/2016 1:07am

DermEssence with a view to definitely begin to generate incoming customers in your business, however it's far customer service as a way to determine how your commercial enterprise develops and whether or not or now not it is succeeds. by means of imparting fine customer.

http://guidemesupplements.com/dermessence/

Reply
12/08/2016 12:45am

Neurocyclin to attain weight reduction. you may find it for yourself. in case you overate look at the possible causes of your indulgence as opposed to your blaming of yourself due to the failure. you might have felt excessive hunger. you may strategize how now not to be.

http://www.healthsupreviews.com/neurocyclin/

Reply
12/09/2016 1:07am

Vmax Male Enhancement their sexual stamina sexual desires and of direction the quantity of their semen. the product has already been medically examined, demonstrated by way of doctors and male enhancement professionals all around the united states.

http://testoupmaxfacts.com/vmax-male-enhancement-reviews/

Reply
12/13/2016 8:00am

Pure Asian Garcinia additionally it should no longer starve you. beware weight reduction dieters. there are numerous weight loss organizations with a purpose to suggest strategies that will help you shed pounds and you can t address.a number of those techniques consists.

http://greentheorygarcinia.com/pure-asian-garcinia/

Reply
12/14/2016 12:31am

EF13 Muscle Supplement which are beyond what they commonly take care of. this teaches the frame to conform by way of constructing robust and bendy muscle mass. this additionally strengthens the muscles of the body minimizing the injuries that body constructing exercises normally cause.

http://musclegainfast.com/ef13-muscle-supplement/

Reply
12/15/2016 12:47am

LeanFire XT to statistics to the people. it becomes vital to study that fulfillment has many definitions and weight loss programs allows in enhancing the frame photograph and helps efforts. the running technique of the weight loss programs helps in bringing out the success of the character.

http://musclegainfast.com/leanfire-xt-reviews/

Reply
12/16/2016 3:37am

EF13 Muscle Supplement you have the possibility to advantage the accept as true with of your target market who has already taken a jump of religion to opt-in to your listing.list constructing is all about decide-in conversion prices and the fee of every subscriber over the existence.

http://www.healthsupreviews.com/ef13-muscle-supplement-reviews/

Reply
12/19/2016 1:13am

Max Test Xtreme your frame created in the course of the work out as properly with the aid of getting the whole thing flowing.taking aspirin or ibuprofen will assist relieve ache and reduce any swelling that can exist already. stretching day by day will help keep you flexible.

http://guidemesupplements.com/max-test-xtreme-review/

ReplyLeave a Reply